80 χρόνια ιστορίας

pure honey

Κοιλάδα Σελακάνου. Ο μελισσόκηπος της Κρήτης.

Ενας τόπος που τα λόγια δεν αρκούν να δώσουν την πραγματική του ομορφιά… Τα πεύκα δίνουν 2 φορές τον χρόνο άφθονο μέλι παχύρευστο, βαθύ χρώμα, γεμάτη γεύση! Εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, οι μέλισσές μας, περνάνε τους περισσότερους μήνες του χρόνου, μαζεύοντας γύρη και νέκταρ από τα πεύκα αλλά και από τα τόσα βότανα που υπάρχουν! φασκομηλιά, δίκταμο, θρούμπη, ταραξάκο, ρίγανη, έρρικα, οξυνίδα, αγκάθα και τόσα άλλα.

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο για την επιστήμη δεν χρησιμοποιούμε ζάχαρη. Προσπαθούμε κατα 90% οι μέλισσες στις δύσκολες λόγο καιρού εποχές, να τρέφονται με φρούτα ή άλλα φαγητά εντελώς φυσικά. Στόχος δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα… Στόχος είναι να αφήσουμε την φύση να δουλέψει μόνη της και εμεις να μαθαίνουμε και να απολαμβάνουμε τα προιόντα της. Όσο απλό ακούγεται άλλο τόσο δύσκολο είναι…

Το αποτέλεσμα όμως σε ανταμείβει με το παραπάνω!

Αγνό μέλι – χωρίς ζάχαρη, γεμάτο αρώματα και θρεπτικά συστατικά!

 

Selakano-Tal. Der Bienenstock von Kreta.

Ein Ort, an dem Worte nicht ausreichen, um ihm seine wahre Schönheit zu verleihen … Kiefern geben zweimal im Jahr reichlich dicken, tiefen, körperreichen Honig! Hier, an diesem gesegneten Ort, verbringen unsere Bienen die meisten Monate des Jahres damit, Pollen und Nektar von den Kiefern und den vielen Kräutern zu sammeln, die es gibt! Salbei, Dittam, Thrombus, Taraxac, Oregano, Fenchel, Gras, Distel und vieles mehr.

Egal wie seltsam es für die Wissenschaft klingt, wir verwenden keinen Zucker. Wir versuchen 90% der Bienen in schwierigen Zeiten der Saison, Früchte oder andere Lebensmittel ganz natürlich zu essen. Das Ziel ist nicht Quantität, sondern Qualität … Das Ziel ist es, die Natur für sich arbeiten zu lassen und ihre Produkte zu lernen und zu genießen. Je einfacher es klingt, desto schwieriger ist es …

Aber das Ergebnis belohnt Sie mit den oben genannten!

 

Purer Honig – zuckerfrei, voller Aromen und Nährstoffe!

Selakanu Valley. The beehive of Crete.

A place where words are not enough to give it its true beauty … Pine trees give plenty of thick, deep, full-bodied honey twice a year! Here, in this blessed place, our bees spend most months of the year gathering pollen and nectar from the pine trees and the many herbs that exist! Sage, Dittam, Thrombus, Taraxac, Oregano, Fennel, Grass, Thistle and so much more.

No matter how strange it sounds to science, we don’t use sugar. We try 90% of the bees in difficult times of the season, to eat fruits or other foods completely naturally. The goal is not quantity, but quality … The goal is to let nature work on its own and we to learn and enjoy its products. The more simple it sounds the more difficult it is …

But the result rewards you with the above!

Pure honey – sugar-free, full of flavors and nutrients!